Dla Autorów – Vademecum

Nabór artykułów do czasopisma „W szkole”

 1. O przyjęciu danego artykułu do druku decyduje Kolegium Redakcyjne, które w oparciu o swoją recenzję może: zaakceptować tekst, warunkowo zaakceptować tekst po uwzględnieniu poprawek bądź odrzucić.
 2. Artykuł wraz z materiałami (jeżeli takowe są wykorzystywane) należy dostarczyć na adres e-mailowy: sekretariat@eduplatforma.com.pl. Każdy odbiór materiałów będzie poświadczony wiadomością zwrotną.
 3. Przyjmowane są materiały wcześniej nigdzie nie publikowane.
 4. Redakcja zastrzega sobie prawo skrócenia nadesłanego tekstu bądź wprowadzenia zmian. Zmiany będą konsultowane z autorem.
 5. W publikacji obowiązuje jasny, zwięzły, prosty i poprawny styl oraz język. Słownictwo powinno być dobrane starannie, poprawne pod względem językowym.
 6. Przyjmowane są artykuły o objętości od 2 do 8 stron A4, w formacie .doc lub .docx, zestandaryzowane (czcionka Times New Roman, 12 punktów, interlinia 1,5). Należy zachować również marginesy. Wykorzystywane w tekście tabele powinny być przygotowane tak samo, jak w tekście zasadniczym.
 7. Wykorzystywane ilustracje powinny być przemyślane i starannie dobrane. Muszą mieć wartość merytoryczną oraz uregulowaną kwestię praw autorskich.
 8. Zapis bibliograficzny należy podać na końcu artykułu (książki, czasopisma, dokumentacje, akty prawne itd.). Stosujemy zapis skrócony:
  a) dla książek, np.: Wszołek S., Elementy metafizyki, Kraków 2008.
  b) dla czasopism, np.: Zawirski Z., Refleksje filozoficzne nad teorią względności, ,,Przegląd Filozoficzny”, R. 23, 1920.
 9. Przygotowany artykuł powinien zawierać notkę biograficzną o autorze: stopień naukowy lub tytuł zawodowy, miejsce pracy, pełnioną funkcję, ew. publikacje związane z tematem artykułu.
 10. Materiał do archiwum i repozytorium Biblioteki Narodowej dodatkowo powinien być opatrzony informacjami o Autorze: imię, nazwisko, adres zamieszkania (telefon, e-mail) oraz oświadczeniem, że tekst nie był nigdy publikowany (oświadczenie wysyłane po akceptacji tekstu).

Pozostałe teksty, książki i publikacje naukowe

 1. O skierowaniu do prac wydawniczych decyduje Redaktor Naczelny serii lub Kierownik Naukowy Wydawnictwa, który w oparciu w swoją recenzję może: zaakceptować tekst, warunkowo zaakceptować tekst po uwzględnieniu poprawek bądź odrzucić.
 2. Następnie tekst, po pierwszej wewnętrznej recenzji, jest kierowany do recenzenta zewnętrznego.
 3. Teksty wraz z materiałami (jeżeli takowe są wykorzystywane) należy dostarczyć na adres e-mailowy: sekretariat@eduplatforma.com.pl.
 4. Przyjmowane są publikacje wcześniej nigdzie nie publikowane.
 5. W publikacji obowiązuje jasny, zwięzły, prosty i poprawny styl oraz język. Słownictwo powinno być dobrane starannie, poprawne pod względem językowym.
 6. Przyjmowane są publikacje w formacie A4 w rozszerzeniu .doc lub .docx, zestandaryzowany tj. pliki Word (czcionka Times New Roman, 12 punktów, interlinia 1,5). Należy zachować również marginesy. Wykorzystywane w tekście tabele powinny być przygotowane tak samo, jak w tekście zasadniczym.
 7. Wykorzystywane ilustracje powinny być przemyślane i starannie dobrane. Muszą mieć wartość merytoryczną oraz uregulowaną kwestię praw autorskich. Należy dokonać również poprawnego opisu ilustracji (np. Fot. 1. Zabawa dzieci w klasie, autor: Anna Nowak)
 8. Zapis bibliograficzny należy podać na końcu artykułu (książki, czasopisma, dokumentacje, akty prawne itd.). Stosujemy zapis skrócony:
  a) dla książek, np.: Wszołek S., Elementy metafizyki, Kraków 2008.
  b) dla czasopism, np.: Zawirski Z., Refleksje filozoficzne nad teorią względności, ,,Przegląd Filozoficzny”, R. 23, 1920.
 9. Przygotowana publikacja powinna zawierać notkę biograficzną o autorze do wykorzystania przez wydawnictwo na tylnej okładce.
 10. Materiał do archiwum i repozytorium Biblioteki Narodowej dodatkowo powinien być opatrzony informacjami o Autorze: imię, nazwisko, adres zamieszkania (telefon, e-mail) oraz oświadczeniem, że tekst nie był nigdy publikowany, oświadczenie o pełnych prawach autorskich do tekstu, oświadczenie o plagiacie oraz oświadczenie o ghostwriter (oświadczenie wysyłane po akceptacji tekstu).